ការពិពណ៌នា លំអិត
ចំណងជើង : ក្រមរដ្ឋប្បវេណី នៃប្រទេសកម្ពុជា
ថ្ងៃចេញផ្សាយ : 31-08-2008
ចំណាត់ថ្នាក់ : សេចក្តីថ្លៃថ្នូរបុគ្គល, សិទ្ធិជីវិតឯកជន គ្រួសារ លំនៅដ្ឋាន និង សំបុត្រឆ្លងឆ្លើយ, 
ប្រភេទ : National
ក្រមនេះ បញ្ញត្ត​អំពីគោលការណ៍​ទូទៅ ដែលទាក់​ទងទៅនឹង​ទំនាក់ទំនង​គតិយុត្ត ផ្នែករដ្ឋ​ប្បវេណី។ បញ្ញត្តិ​នៃ​ក្រមរដ្ឋប្បវេណី​នេះ ត្រូវយក​មកអនុវត្ត ចំពោះ​ទំនាក់ទំនង​ទ្រព្យសម្បត្តិ និង​ទំនាក់ទំនង​ញាតិ លើក​លែង​តែមាន​កំណត់ផ្សេង នៅក្នុ​ងច្បាប់ពិ​សេស។

PDF Khmer  PDF English  

ឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធ


ឧបត្ថម្ភគាំទ្រដោយ