ការពិពណ៌នា លំអិត

DOWNLOAD
ចំណងជើង : ក្រមរដ្ឋប្បវេណី នៃប្រទេសកម្ពុជា
ថ្ងៃចេញផ្សាយ : 31-08-2008
ចំណាត់ថ្នាក់ : សេចក្តីថ្លៃថ្នូរបុគ្គល, សិទ្ធិជីវិតឯកជន គ្រួសារ លំនៅដ្ឋាន និង សំបុត្រឆ្លងឆ្លើយ, 
ប្រភេទ : National
ការពិពណ៌នា
ក្រមនេះ បញ្ញត្ត​អំពីគោលការណ៍​ទូទៅ ដែលទាក់​ទងទៅនឹង​ទំនាក់ទំនង​គតិយុត្ត ផ្នែករដ្ឋ​ប្បវេណី។ បញ្ញត្តិ​នៃ​ក្រមរដ្ឋប្បវេណី​នេះ ត្រូវយក​មកអនុវត្ត ចំពោះ​ទំនាក់ទំនង​ទ្រព្យសម្បត្តិ និង​ទំនាក់ទំនង​ញាតិ លើក​លែង​តែមាន​កំណត់ផ្សេង នៅក្នុ​ងច្បាប់ពិ​សេស។ឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធ
ក្រមរដ្ឋប្បវេណី នៃប្រទេសកម្ពុជា   
( 2008-September-00 )

ក្រមនេះ បញ្ញត្ត​អំពីគោលការណ៍​ទូទៅ ដែលទាក់​ទងទៅនឹង​ទំនាក់ទំនង​គតិយុត្ត ផ្នែករដ្ឋ​ប្បវេណី។ បញ្ញត្តិ​នៃ​ក្រមរដ្ឋប្បវេណី​នេះ ត្រូវយក​មកអនុវត្ត ចំពោះ​ទំនាក់ទំនង​ទ្រព្យសម្បត្តិ និង​ទំនាក់ទំនង​ញាតិ លើក​លែង​តែមាន​កំណត់ផ្សេង នៅក្នុ​ងច្បាប់ពិ​សេស។

ច្បាប់ស្តី​ពីវិធីអនុ​ត្តសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណី​   
( 1992-April-06 )

ច្បាប់​នេះស្តីអំ​ពីវិធីអនុ​​ត្តសាលក្រម​រដ្ឋប្បវេណី​​នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។​